Thông báo 460 nhu cầu mua tặng phẩm ô tự động, bình giữ nhiệt phục vụ công tác hiến máu

  • 2024/03/29 02:58

Thông báo 460 nhu cầu mua tặng phẩm ô tự động, bình giữ nhiệt phục vụ công tác hiến máu