Khoa nội tiêu hóa

  • 2022/05/06 09:37

I. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Nội tiêu hóa được tách ra từ khoa Nội tổng hợp và khoa Thăm dò chức năng, được sự đồng ý của UBND tỉnh và thành lập theo Quyết định số 2776/QĐ-BVBC ngày 14/12/2021 của Bệnh viện Bãi Cháy.

II. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Phụ trách Khoa: Bác sĩ CKI Nguyễn Quảng Đại - Phó trưởng khoa, phụ trách khoa: SĐT: 0983100865

- Phụ trách vị trí Điều dưỡng trưởng: Hoàng Thị Hà

- Tổng số nhân sự: 37 người.

- Bác sĩ: 12 người.

- Điều dưỡng viên: 25 người.

III. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Nội tiêu hóa là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

 Khoa Nội tiêu hóa có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị và kê đơn cho người bệnh về chuyên khoa tiêu hóa.

2. Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến

- Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ, nhân viên y tế trong và ngoài đơn vị theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện.

- Phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn khi có yêu cầu.

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến theo quy định của Ngành và của bệnh viện.

3. Công tác phát triển khoa học, kỹ thuật, chuyên môn

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác chuyên môn. 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật, quy trình hành chính đã được ban hành.

- Nghiên cứu, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện để triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật khó liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tư vấn và tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

4. Quản lý chất lượng bệnh viện 

Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của bệnh viện. 

5. Các hoạt động khác 

a) Thực hiện kế hoạch nâng cao y đức, quy tắc ứng xử của bệnh viện.

b) Công tác tự kiểm tra, giám sát: Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Quy chế bệnh viện; Quy trình kỹ thuật bệnh viện; các Quy định của ngành và bệnh viện. 

c) Công tác kiểm tra của bệnh viện: Thực hiện phục vụ công tác kiểm tra thường kỳ, đột xuất theo Kế hoạch kiểm tra của bệnh viện hoặc của cấp trên. 

d) Thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ theo sự phân công của Ban chỉ đạo bệnh viện.

e) Thực hiện công tác truyền thông: Tham gia viết bài đăng trên trang thông tin điện tử của bệnh viện (Website), nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị và tại khoa nơi làm việc. 

f) Thực hiện triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch của bệnh viện. 

g) Phổ biến, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, văn bản chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền liên quan.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

IV. Cở sở vật chất, trang thiết bị 

3.1. Khu điều trị nội trú

- Khoa Nội tiêu hóa hiện nằm tại tầng 6, tòa nhà C, Bệnh viện Bãi Cháy;

- Khoa có 06 buồng bệnh và 38 giường bệnh nội trú;

-  01 phòng tư vấn:  phục vụ việc tư vấn chăm sóc người bệnh trước và sau can thiệp, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin cho người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình khám, điều trị tại khoa.

3.2. Phòng nội soi tiêu hóa 

- Có 02 khu nội soi tiêu hóa: 

+ 01 khu nội soi nội trú: phục vụ bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nội trú;

+ 01 phòng nội soi yêu cầu: phục vụ bệnh nhân khám ngoại trú theo yêu cầu.

- Phòng nội soi được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực yêu nghề có chuyên môn, trình độ cao.

- Nội soi tiêu hoá: Bao gồm nội soi chẩn đoán và nội soi điều trị. Người bệnh có thể lựa chọn nội soi thường (không gây mê) hoặc nội soi không đau (nội soi gây mê).

3.3. Khu khám bệnh nội khoa ngoại trú

- 01 phòng khám nội tiêu hóa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG