Thông báo nhu cùa mua sắm vật tư để sữa chữa máy theo dõi bệnh nhân và thay acquy cho máy thở

  • 2023/05/19 08:13

Thông báo nhu cùa mua sắm vật tư để sữa chữa máy theo dõi bệnh nhân và thay acquy cho máy thở