Thông báo nhu cầu Chuyển và lắp đặt máy hấp tiệt trùng phục vụ cải tạo hạ tầng khoa KSNK

  • 2023/05/16 08:15

Thông báo nhu cầu Chuyển và lắp đặt máy hấp tiệt trùng phục vụ cải tạo hạ tầng khoa KSNK.