Hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ 2024

  • 2024/04/02 07:14

Năm 2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ định ngày 2/4 hàng năm là Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (WAAD).

Liên hợp quốc coi Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ như một phương tiện để khẳng định và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ tất cả các quyền con người và quyền tự do cơ bản cho người tự kỷ trên thế giới, dựa trên cơ sở bình đẳng chung.