BSCKI. Tô Thị Kim Quy

  • 2019/06/19 06:34

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0915.096.096

Link Khoa: Khoa Sản