BSCKI. Nguyễn Đồng Nhật

  • 2019/09/17 10:59

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0912.305.187

Link Khoa: Khoa Khám bệnh - Cấp cứu