BS CKI. Nguyễn Thanh Hải

  • 2019/10/07 07:55

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0904.044.868

Link Khoa: Khoa Răng Hàm Mặt