BS CKI. Bùi Đăng Tôn

  • 2019/10/04 10:20

- Chức danh: Phụ trách Khoa

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

- Điện thoại: 0912.543.271

- Link khoa: Khoa Thăm dò chức năng