BS CKI. Bạch Vân Đông

  • 2019/10/02 07:16

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0963251298

Link khoa: Khoa Thận Lọc Máu