BS CKI. Nguyễn Duy Khắc

  • 2019/10/04 07:43

 


                                                                      

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0904382650

Link khoa: Khoa Nội Tiêu hóa