BSCKI.Giang Quốc Duy

  • 2019/01/17 07:40

 Đồng chí Giang Quốc Duy sinh ngày 22 tháng 7 năm 1960. Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, đồng chí tiếp tục theo học chương trình đào tạo Bác sĩ Chuyên Khoa I, Chuyên ngành Ngoại – Khóa 1998 – 2000. 

Quá trình công tác:

- Từ tháng 5 tháng 1986 đến tháng 6 năm 1993: Trưởng Khoa Ngoại – Sản Bệnh viện Thái Ninh (Thái Thụy – Thái Bình)

- Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 6 năm 2001: Bác sĩ Ngoại – Sản Trung tâm Y tế Thái Thụy – Thái Bình

- Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 02 năm 2002: Bác sĩ Ngoại – Sản, Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh

- Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 5 năm 2015: Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy

- Từ tháng 5 năm 2015 đến nay: Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy